Skip Navigation Linkschlenstvo

​​​​​Желаете ли да станете член на сдружение "Бебе и дете"?

online_community1.jpg​Членството в сдружението е доброволно.

Членове на сдружението могат да бъдат дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица, които желаят да помагат за развитието на сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос. 


Всеки член на сдружението има право:

1. да участва в дейността на сдружението;
2. да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;
3. да прави предложения, да отправя искания, препоръки и други;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползва от резултатите от дейността и от защитата на сдружението при осъществяване на дейност, свързвана с целите и в рамките на устава на сдружението.

Всеки член на сдружението е длъжен:​

1. да съдейства за осъществяване на целите на сдружението;
2. да спазва устава;​
3. да изпълнява решенията на органите на сдружението; ​
4. да внася определения от Общото събрание членски внос и допълнителни имуществени и/или парични вноски;​
5. да предоставя на сдружението в срок информацията, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;
6. да пази авторитета и доброто име на сдружението.
7. да изгражда авторитета на сдружението и да не извършват действия и  бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.

 


​Можем да променим света!


We-can-change-the-world.jpg